سرور مجازی لینوکس

پلن 1

مقدار هارد 20 GB
مقدار RAM 512 مگابایت
پهنای باند 1 TB
پردازنده 1 CORE
آی پی اختصاصی 1
دسترسی ROOT دارد
نصب سیستم عامل رایگان
هر 1GB رم اضافه 150,000 ریال
هر 1TB پهنای باند 200,000 ریال
هر 100GB هارد اضافه 200,000 ریال
هر هسته CPU اضافه 100,000 ریال
IP اضافه 90,000 ریال
Cpanel 580,000 ریال
DirectAdmin 200,000 ریال

پلن 2

مقدار هارد 40GB
مقدار RAM 1000مگابایت
پهنای باند 2 TB
پردازنده 1 CORE
آی پی اختصاصی 1
دسترسی ROOT دارد
نصب سیستم عامل رایگان
هر 1GB رم اضافه 150,000 ریال
هر 1TB پهنای باند 200,000 ریال
هر 100GB هارد اضافه 200,000 ریال
هر هسته CPU اضافه 100,000 ریال
IP اضافه 90,000 ریال
Cpanel 580,000 ریال
DirectAdmin 200,000 ریال

پلن 3

مقدار هارد 100GB
مقدار RAM 2000مگابایت
پهنای باند 2 TB
پردازنده 1 CORE
آی پی اختصاصی 1
دسترسی ROOT دارد
نصب سیستم عامل رایگان
هر 1GB رم اضافه 150,000 ریال
هر 1TB پهنای باند 200,000 ریال
هر 100GB هارد اضافه 200,000 ریال
هر هسته CPU اضافه 100,000 ریال
IP اضافه 90,000 ریال
Cpanel 580,000 ریال
DirectAdmin 200,000 ریال

پلن4

مقدار هارد 150GB
مقدار RAM 3000مگابایت
پهنای باند نامحدود
پردازنده 3 CORE
آی پی اختصاصی 1
دسترسی ROOT دارد
نصب سیستم عامل رایگان
هر 1GB رم اضافه 150,000 ریال
هر 1TB پهنای باند 200,000 ریال
هر 100GB هارد اضافه 200,000 ریال
هر هسته CPU اضافه 100,000 ریال
IP اضافه 90,000 ریال
Cpanel 580,000 ریال
DirectAdmin 200,000 ریال

سرویس انتخابی

مقدار هارد انتخابی
مقدار RAM انتخابی
پهنای باند انتخابی
پردازنده انتخابیCORE
آی پی اختصاصی انتخابی
دسترسی ROOT دارد
نصب سیستم عامل رایگان
هر 1GB رم اضافه 150,000 ریال
هر 1TB پهنای باند 200,000 ریال
هر 100GB هارد اضافه 200,000 ریال
هر هسته CPU اضافه 100,000 ریال
IP اضافه 90,000 ریال
Cpanel 580,000 ریال
DirectAdmin 200,000 ریال
قیمت بر اساس نیاز مشتری برآورد می شود