هاست لینوکس

500 مگابایت

500 مگابایت فضا
10 گیگابایت پهنای باند
یک عدد ادان دامین
نامحدود حساب ایمیل
نامحدود دیتابیس
نامحدود سابدامین
نامحدود حساب اف تی پی
نامحدود پارک دامین

1 گیگابایت

1 گیگابایت فضا
50گیگابایت پهنای باند
یک عدد ادان دامین
نامحدود حساب ایمیل
نامحدود دیتابیس
نامحدود سابدامین
نامحدود حساب اف تی پی
نامحدود پارک دامین

2 گیگابایت

2 گیگابایت فضا
120گیگابایت پهنای باند
یک عدد ادان دامین
نامحدود حساب ایمیل
نامحدود دیتابیس
نامحدود سابدامین
نامحدود حساب اف تی پی
نامحدود پارک دامین

5گیگابایت

4گیگابایت فضا
300 گیگابایت پهنای باند
دو عدد ادان دامین
نامحدود حساب ایمیل
نامحدود دیتابیس
نامحدود سابدامین
نامحدود حساب اف تی پی
نامحدود پارک دامین

10 گیگابایت

10 گیگابایت فضا
500 گیگابایت پهنای باند
4 عدد ادان دامین
نامحدود حساب ایمیل
نامحدود دیتابیس
نامحدود سابدامین
نامحدود حساب اف تی پی
نامحدود پارک دامین